Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EKO-KRBY s.r.o. pre eshop www.ekokrbysro.sk

I. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky na webovej stránke e-shopu www.ekokrbysro.sk upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy. Jednu stranu kúpnej zmluvy tvorí spoločnosť EKO-KRBY s.r.o. , zapísaná v registri Okresného úradu Nové Zámky, OU-NZ-OZP-2018/013982-2, č.živnostenského registra 440-38619 ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby (ďalej len predávateľ), druhou stranou je kupujúci a/alebo objednávateľ (ďalej len kupujúci). Ďaľšie informácie o predávateľovi sú uvedené v sekcii „O nás“.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie osoba, zapísaná v obchodnom registri alebo podniká na základe živnostenského oprávnenie, či je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.č. 40/1964 Zb. , Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
Právne vzťahy predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP vrátane reklamačného poriadku a spôsobu dopravy a s nimi súhlasí v platnom momente odoslania objednávky.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej podmienke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďaľších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva sa realizuje na základe elektronickej objednávky kupujúceho v našom internetovom obchode. Kúpna zmluva musí obsahovať údaje ako sú: Názov a sídlo spoločnosti v súlade s obchodným registrom, meno a priezvisko, kompletnú adresu, názov tovaru, kontaktné údaje kupujúceho (tel.číslo, e-mail), spôsob platby, presnú adresu doručenia tovaru. Takto vyplnená kúpna zmluva sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.108/2000 Z.z.v znení neskorších zmien a predpisov. – zmluva uzavretá na diaľku. Vyplnené údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.( Výnimkou je osoba zabezpečujúca prepravu tovaru). Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24hod (pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Objednávka sa overí, spôsob dopravy- oznámime možnú dodaciu lehotu, termín odberu, spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmulvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe atď. Viac informácii o bezpečnosti údajov nájdete v sekcií Ochrana osobných údajov a poučenie o cookies.

III. Prevádzková doba

Objednávky cez internetové obchody predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni cez fax a email. A telefón v pracovné dni.

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú ceny vždy aktuálne a platné ceny, pokým na stránke nie je upozornenie údržby stránky, produktov a cien. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, prípde všetkých ďaľších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednávania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou, vrátane DPH a všetkými ďľašími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky, poprípade telefonicky.

Objednávať je možné prostredníctvom elektronického obchodu www.ekokrbysro.sk , emailom na adresu info@ekokrbysro.sk, telefonicky na uvedenom čísle v sekcii kontakt.

Platobné podmienky

V hotovosti pri prevzatí (dobierka). Pri prevzatí tovaru spotrebiteľ platí cenu za tovar + cenu dobierky alebo prepravy. Vlastníctvo tovaru prechádza na objednávateľa, až po plnom uhradení pohľadávky za tovar. Do doby uhradenia je vlastníkom tovaru predajca.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Zrušenie objednávky bez sankcie je možné iba do doby jej potvrdenia predávajúcim. Spotrebiteľ súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške 25% z ceny objednaného tovaru a tiež všetky nutné náklady na dopravu a poštovné, v prípade vyexpedovaného tovaru kupujúcemu, ak tovar neprevezme v definovanom termíne od doručovateľa. Odstúpenie od objednávky treba uskutočniť výlučne písomnou formou (e-mail). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Vyžaduje sa to z dôvodu doložitelneho dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

VII. Doprava tovaru a ceny dopravy

Dopravu zaisťuje predajca, spôsob dopravy zodpovedá veľkosti dodávky. Ceny dopravy už obsahujú aj cenu za manipulačný poplatok a cenu balného.

 • Osobný odber
 • DPD do 5 kg na adresu: 6,10 €
 • DPD 5-10 kg na adresu: 6,50 €
 • 50kg-150 kg Nitriansky kraj: 26,50 €
 • 50kg-150kg Bratislavský, Zvolenský, Banskobystrický kraj: 33,00 €
 • 50kg-150kg Trenčiansky, Žilinský, Popradský kraj: 38,00 €
 • 50kg-150kg Prešovský, Košický kraj: 42,00 €
 • Slovensko 150kg do 300 kg: 68,50 €
 • DPD 10-31 kg na adresu: 8,15 €

Platbu je možné vykonať:

 • Platba vopred – po objednaní tovaru dostanete e-mail s údajmi a pokynmi pre platbu vopred. Tovar posielame po pripísaní finančných prostriedkov.
 • Platba na dobierku – platí sa preberaní tovaru kuriérovi v hotovosti. Pri platení na dobierku sa pripočíta poplatok +2,00€.

Ceny za dopravu sú uvedené s DPH. Ceny sú platné v rámci SR.

ZĽAVOVÝ KUPÓN: zľavový kupón si viete uplatniť v nákupnom košíku. Ak sa zľavový kupón neuplatní v nákupnom košíku, teda ak sa neudá kód do kolónky, v tom prípade sa zľava automaticky neuplatní.

VIII. Dodacie podmienky

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Termín dodávky alebo odberu bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri potvrdení objednávky. Vo všeobecnosti ale platí že tovar expedujeme do 7 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú ani u výrobcu k dispozícii, môže byť dodacia lehota dlhšia.

IX. Reklamácie

Spotrebiteľ – kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho, musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na použitie, záručný list, doklad o zaplatení….), všetko čo obdržal pri kúpe. Spotrebiteľ berie na vedomie že písomnou formou sa rozumie listina o odstúpenej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky pri kachliach, krbových kachliach, teplovodných krbových kachliach, krbových vložkách, teplovodných krbových vložkách sa nevzťahuje na sklo a šamoty.
Pri kúpe teplovodných spotrebičov záruka platí jedine v tom prípade, ak daný spotrebič bol napojený odborníkom potvrdenou pečiatkou. Záruka sa nevzťahuje na spotrebiče, ktoré neboli používané správne. Teplovodné krbové kachle, vložky a sporáky sa nesmú používať na sucho.

XI. Záver

Tieto všeobecné podmienky sú platné a účinné od 01.08. 2022. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.