Spaľovanie a manipulácia so vzduchom vo vykurovaní

Spaľovanie a manipulácia so vzduchom vo vykurovaní

Spaľovanie je proces, kde sa drevo rozkladá na plyny pôsobením tepla. Správnosť spaľovania určí farba plameňa. Čím je farba plameňa svetlejšia, tým je spaľovanie kvalitnejšie. K zlému spaľovaniu môže dochádzať aj z dôvodu malého prísunu vzduchu a nedostatočnému vyhoreniu vzniknutých plynov.

spalovanie

Primárny vzduch

Primárny vzduch je pri vykurovacích spotrebičoch na tuhé palivo základným spaľovacím vzduchom. Prívod primárneho vzduchu výrazne ovplyvňuje horenie, tým pádom aj výkon spotrebiča. Privádza sa zo spodnej časti spotrebiča väčšinou cez popolník a rošt. Slúži vo fáze podpálenia paliva v ohnisku, kedy musí byť prísun primárneho vzduchu otvorený a dostupný. Po zohriati spotrebiča a komína sa prívod postupne zníži pomocou páky alebo regulátora vzduchu. Pozor! Plne otvorený prívod primárneho vzduchu spôsobuje rozdúchavanie ohňa, preto je vhodný len pri zakurovaní alebo rozhorení či zapálení ohňa.

Sekundárny vzduch

Sekundárny vzduch umožňuje účinnejšie spaľovanie paliva. Pri sekundárnom spaľovaní dochádza k druhotnému vzplanutiu a spáleniu plynov uvoľnených z paliva. Obvykle prúdi vo vonkajšom plášti a do samotného ohniska cez regulátor. Jeho prítomnosťou dochádza k strhávaniu studeného vzduchu po vnútornej strane čelného skla. Tým pádom oplachuje sklo ohniska od sadzí. Je tu aj čiastočná úspora paliva, nakoľko je dym stláčaný znovu do ohniska, kde sa sčasti spaľuje. Sekundárny vzduch sa obvykle dá regulovať mechanicky, ale existujú aj kachle, automatické – ktoré si vzduch dávkujú sami.

koza_ k6

Terciárny prívod vzduchu

Terciárny prívod vzduchu podporuje sekundárne spaľovanie, čím sa zvýši účinnosť kachlí. Zároveň sa predĺži doba horenia a popritom dojde aj k zníženiu obsahu splodín. Terciárny vzduch sa privádza do spaľovacej komory v hornej oblasti, nad deflektorom zo zadnej steny ohniska , kde je už prehriaty. Vďaka tomu sa vyháňajú ťažké plyny, kde sa pri vysokých teplotách spaľujú. Jednou z najznámejších kachlí tohto typu sú tzv. kanadské kachle.

Kanadské kachle

Externý prívod vzduchu

Externý prívod vzduchu označovaný aj ako centrálny prívod vzduchu (CPV) je technické riešenie vhodné do stavieb, kde nie je možné zaistiť ohnisku potrebné množstvo vzduchu z vykurovacích miestností. Vďaka CPV je možné zaistiť v takýchto prípadoch zvonka. Toto technické riešenie sa využíva hlavne v nízkoenergetických domoch, pri dobre izolovaných novostavbách alebo pri pasívnych stavbách.

V praxi to znamená, že vykurovacie teleso možno pripojiť potrubím na otvor pri CPV najčastejšie umiestnený v zadnej alebo v spodnej časti vykurovacieho telesa. Vzduch sa môže privádzať cez potrubie nielen zvonka, ale aj z pivnice, zo strechy alebo z povale, či umiestniť na fasádu. Pri takomto riešení je spaľovanie nezávislé od vzduchu v miestnosti, kde sa daný spotrebič nachádza. Podľa potreby sa externý prívod vzduchu sa dá uzavrieť zabudovanou klapkou.

Almeria s ramikom

Komínová klapka

Komínová klapka súvisí s odvodom vzduchu zo spotrebiča komínom von. Tiež je známa ako spalinová klapka. Najčastejšie je klapka zabudovaná ako dielec dymovodu v rôznych rozmeroch. Vyrába sa krátkym alebo dlhým tiahlom. Slúži na reguláciu ťahu, pokiaľ je ťah príliš veľký. Alebo sa používa tiež na zastavenie prúdenia vzduchu pokiaľ sa vo vykurovacom telese nekúri, aby prirodzený ťah komína neochladzoval budovu a neodsával teplo. Kombináciou regulácie ťahu komína komínovou klapkou a prívodu vzduchu sekundárneho vzduchu sa podtlak spôsobený ťahom komína dostane len ku komínovej klapke. Nižšie v spotrebiči je už len atmosferický tlak, teda neuniká zbytočne veľa tepla. Horenie je pomalšie, spotrebič má dostatočný prísun vzduchu a drevom produktový plyn má dostatok času i kyslíka na to, aby v spotrebiči dokonale vyhorel. Takto sa zároveň podporuje aj úspora energie. Viac rád ohľadom šetrení pri vykurovaní tuhým palivom si viete prečítať v našom článku.

koleno s klapkou

Vzduchové rozvody

Vzduchové rozvody sú ďalšou možnosťou, čo sa týka manipulácie vzduchom. Používajú sa pri krbových stavbách, kde je nahromadený teplý vzduch rozvedený pomocou vzduchových rozvodov do ďalších miestností.

Poznáme otvorený alebo uzatvorený teplovzdušný rozvod.

Otvorený rozvod

Otvorený rozvod – pri tomto type prúdi teplý vzduch z krbovej komory teplovzdušného krbu priamo do priestoru vykurovaných miestností, a po ochladnutí sa vráti späť do miestnosti ku krbu.

Uzatvorený rozvod

Uzatvorený rozvod – inak známy aj ako hypokaust. Pri tomto rozvode prúdi teplý vzduch z krbovej komory špeciálnymi kanálmi do jednotlivých miestností budovy, kde podáva svoju tepelnú energiu sálaním a následne po ochladnutí sa vráti spätnými kanálmi späť do krbovej komory.

Okrem toho sa tiež rozdeľujú podľa cirkulácie – prirodzená alebo nútená cirkulácia.

Prirodzená cirkulácia – teplý vzduch stúpa nahor, studený prúdi dole.
Nútená cirkulácia – používa sa ventilátor.
Túto formu využitia teplého vzduchu odporúčame riešiť s odborníkom.

Rekuperácia

Rekuperácia zabráni veľkým výkyvom teploty pri klasickom vetraní domu, teda aj zamedzuje únik tepla aj prenikaniu horúčavy do interiéru.
Rekuperácia vzduchu je spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu. Pomocou ventilátora sa odsáva odpadový vzduch ohriaty na zvolenú teplotu z obytného priestoru. Zároveň sa privádza čerstvý vzduch pomocou ďalšieho ventilátora z vonkajšieho prostredia. Privádzaný aj odpadový vzduch sa pri rekuperácii filtruje. Rekuperáciu poznáme centrálnu a lokálnu.

Centrálna rekuperácia

Centrálna rekuperácia sa skladá z jednej rekuperačnej jednotky umiestnenej v budove, od ktorej je riešený rozvod vzduchu po celej budove.

Lokálna rekuperácia

Lokálna rekuperácia je riešená z niekoľkých rekuperačných jednotiek s jednou lokálnou rekuperáciou na jednu miestnosť umiestnenou mimo budovy alebo vonkajšej steny budovy.

defro

Výber krbovej vložky pri rekuperácii

Rekuperáciu v každom prípade odporúčame riešiť s odborníkom. Čo sa týka výberu krbovej vložky pri rekuperácii, treba dbať na skutočnosť, že NIE VŠETKY krbové vložky sú vhodné na rekuperáciu. Práve preto je veľmi dôležité oznámiť predajcovi pri výbere krbových vložiek, že rekuperácia vykonaná bude!

Záver

Akokoľvek sa rozhodnete ohľadom manipulácie vzduchu na vykurovacích telesách pre tuhé palivá, určite sa nájdu výhody, dokonca niektoré sa dajú skombinovať čím sa dá ušetriť, poprípade predísť niektorým nepríjemnostiam.

Vložiť komentár